REGULAMIN KOŁA "TYCHOŁAZY"

 

REGULAMIN KOŁA "TYCHOŁAZY"

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1


Regulamin Koła "TYCHOŁAZY" PTTK, zwanego dalej Kołem, określa szczegółowe zadania i zasady działania Koła PTTK oraz kompetencje i tryb pracy jego Władz.

§ 2


1. Koło jest jednostką organizacyjną Oddziału PTTK w Tychach.

2. Koło nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej
    Oddziału PTTK w Tychach.

3. Terenem działania Koła jest miasto Tychy i okolice.

§ 3


Koło powstało za zgodą Zarządu Oddziału PTTK w Tychach wyrażoną w formie uchwały, po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji o chęci jego utworzenia, zgłoszonej przez 27 członków zwyczajnych PTTK tego Oddziału.

§ 4


Koło używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, której opis i wzór określony został w Art. 5 pkt 1 Statutu PTTK.

§ 5


1. Koło przybrało nazwę "TYCHOŁAZY".

2. Koło niezależnie od odznaki organizacyjnej PTTK, o której mowa w § 4 niniejszego
    Regulaminu, może używać dodatkowych oznaczeń organizacyjnych jak logo
     proporzec, plakietka, znaczek itp.

3. Nazwa Koła, wzór dodatkowych oznaczeń organizacyjnych, o których mowa
    ust. 1 i 2, zostały zatwierdzone przez Zarząd Oddziału PTTK w Tychach na wniosek
    Walnego Zebrania Koła.

§ 6


1. Koło może używać pieczęci firmowej podłużnej tzw. "nagłówkowej" w kształcie
    prostokąta o następującej treści:

          Koło Turystyczne "TYCHOŁAZY"
               Oddziału PTTK w Tychach
              43-100 Tychy, ul. Barona 30
                 www.tycholazy.tychy.pl
             mail: kolo@tycholazy.tychy.pl

2. Koło może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków w/g
    wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału PTTK na wniosek Zarządu Koła
    a także wynikających z Regulaminu Zarządu Oddziału PTTK.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Koła.

§ 7


Koło realizuje cele PTTK określone w Art. 7 i 8 Statutu PTTK za pomocą środków wymienionych w Art. 9 Statutu PTTK oraz w Statucie Oddziału PTTK w zakresie ustalonym Regulaminem Koła PTTK.

§ 8


1. Celem Koła jest organizacja podstawowej działalności turystycznej i krajoznawczej
    a w szczególności:

    1) umożliwianie turystom i krajoznawcom zrzeszenia się w PTTK i korzystania
        w pierwszej kolejności z wszystkich form działalności Towarzystwa,

    2) szerzenie kultury turystyki, wykorzystując poznawcze, wypoczynkowe walory
        wędrownictwa,

    3) krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych,

    4) stwarzanie warunków ułatwiających członkom PTTK wędrowanie i działalność
        krajoznawczą,

    5) upowszechnianie systemu odznak służących rozwojowi zainteresowań
        krajoznawczo-turystycznych członków PTTK,

2. Poza celami realizowanymi przez Koło, których mowa w ust. 1, Koło za zgodą
    Zarządu Oddziału może pełnić dodatkowe funkcje Oddziałowej Komisji, Rady.

§ 9


W Kole mogą być tworzone sekcje specjalistyczne w zakresie dyscyplin turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wg zainteresowań członków oraz zespoły dla wykonania zadań powierzonych przez Zarząd Koła a także Zarząd Oddziału PTTK.

ROZDZIAŁ III
Członkowie zwyczajni Koła Tychołazy, ich prawa i obowiązki.

§ 10


Członkiem zwyczajnym Koła Tychołazy może być:

1. obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych
    i nie pozbawiony praw publicznych,

2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności
    prawnych,

3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

§ 11


Członkostwo zwyczajne w Kole Tychołazy powstaje po złożeniu pisemnej deklaracji i przyjęciu w poczet członków PTTK jak również Zarząd Koła.

§ 12


Zarząd Koła może przyjmować członków zwyczajnych PTTK bez względu na ich formalne powiązanie ze środowiskiem w którym działa.

§ 13


Koło zrzesza członków zwyczajnych PTTK opłacających w nim roczną składkę członkowską PTTK oraz dodatkową składkę Koła o ile taka została uchwalona przez Walne Zebranie Koła.

§ 14


1. Członkostwo zwyczajne PTTK w Kole dokumentowane jest legitymacją członka
    PTTK z potwierdzeniem opłacenia składki członka zwyczajnego PTTK za dany rok.

2. Legitymacja członka zwyczajnego PTTK jest jedynym dokumentem identyfikującym
    przynależność do PTTK umożliwiającym korzystanie z rabatów handlowych PTTK.

§ 15


Członek zwyczajny PTTK ma prawo przeniesienia się do innego Koła PTTK a także Oddziału PTTK, z zachowaniem ciągłości przynależności do PTTK.

§ 16


1. Członek zwyczajny PTTK Koła Tychołazy ma prawo:

    1) wybierać i być wybieranym do władz PTTK,

    2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,

    3) brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK
        na zasadach określonych przez Zarząd Główny,

    4) nosić odznakę organizacyjną PTTK.

    5) mieć pełny dostęp do strony internetowej Koła.

2. Prawo o którym mowa w pkt 1. 1-4/, członek zwyczajny PTTK Koła Tychołazy może
     realizować w różnych jednostkach organizacyjnych PTTK z wyjątkiem uprawnień
     określonych w pkt 1.1/ w odniesieniu do władz Oddziału. Prawo wybierania i bycia
     wybieranym do władz Oddziału członek zwyczajny może realizować tylko
     w Oddziale, w którym opłaca składki członkowskie.

3. Małoletni członek zwyczajny PTTK Koła Tychołazy ma prawo korzystać z uprawnień
     określonych  w ust. 1 pkt 2-4/ oraz uprawnień określonych w ust. 1 pkt 1/
     z uwzględnieniem przepisów ust. 4 - 6.

4. Małoletni członek zwyczajny PTTK Koła Tychołazy w wieku poniżej 16 lat nie ma
     prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też wybierać i być
     wybieranym do władz PTTK z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 5.

5. Małoletni członek zwyczajny PTTK Koła Tychołazy w wieku od 16 do 18 lat, mający
     ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma prawo wybierać i być wybieranym
     do władz PTTK z tym, że w składzie każdej z tych władz większość muszą stanowić
     osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 17


Członek zwyczajny PTTK Koła Tychołazy jest obowiązany:

1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK,

2. uczestniczyć w działalności Koła,

3. reprezentować godnie imię turysty polskiego,

4. regularnie opłacać składkę członkowską.

§ 18


Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków PTTK określa "Karta praw i obowiązków członka PTTK" uchwalona przez Zarząd Główny.

§ 19


Utrata członkostwa zwyczajnego PTTK Koła Tychołazy następuje w przypadku:

1. wystąpienia,

2. skreślenia z listy członków na skutek nieopłacenia składki członkowskiej za rok
    ubiegły w terminie do 31 marca roku następnego,

3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.

4. w przypadku utraty członkostwa w trybie o którym mowa w ust. 1 pkt 2/
    członkostwo może być przywrócone po opłaceniu zaległych składek.

ROZDZIAŁ IV
Władze Koła ich kompetencje oraz organizacja pracy.

§ 20


Władzami Koła są:

1. Walne Zebranie Koła,

2. Zarząd Koła,

3. Komisja Rewizyjna Koła.

§ 21


1. Władze Koła pochodzą z wyboru.

2. Nie można łączyć funkcji we Władzach Koła wymienionych w § 20 pkt. 2/ i 3/.

3. Zasady wyboru członków Władz Koła oraz ich liczbę uchwala Walne Zebranie Koła.
    W przypadku Zarządu Koła nie powinna być ona mniejsza niż 4 osoby, zaś
    w przypadku Komisji Rewizyjnej Koła 3 osoby.

4. Wybory do Władz Koła odbywają się w głosowaniu tajnym i są ważne jeżeli bierze
    w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

5. Zarząd Koła oraz Komisja Rewizyjna Koła mają prawo kooptować nowych członków
    na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może
    przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Przy kooptacji członków obowiązują
    przepisy jak przy wyborze nowych.

6. Uchwały Władz Koła zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej
    połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w sprawie
    rozwiązania Koła. w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego
    zebrania.

§ 22


Kadencja Władz Koła trwa 4 lata.

§ 23


1. Walne Zebranie Koła jest najwyższą Władzą Koła.

2. W Walnym Zebraniu Koła PTTK udział biorą:

    1) z głosem decydującym - wszyscy członkowie Koła,

    2) z głosem doradczym - członkowie honorowi PTTK; osoby zaproszone, w tym
        przedstawiciele Władz PTTK.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:

    1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła oraz Komisji
        Rewizyjnej Koła,

    2) rozpatrywanie wniosków i postulatów członków,

    3) ustalenie absolutorium członkom ustępującego Zarządu Koła na wniosek
        Komisji Rewizyjnej Koła,

    4) wybór Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej Koła,

    5) wybór w głosowaniu tajnym delegatów na Zjazd Oddziału w/g zasad ustalonych
        przez Zarząd Główny, w liczbie określonej kluczem wyborczym uchwalonym przez
        Zarząd Oddziału,

    6) określenie zadań Koła na okres kadencji,

    7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Koła,

    8) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego
        Zebrania Koła.

4. Walne Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła raz na rok, zawiadamiając członków Koła
    o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej 7 dni przed jego
    terminem. Równocześnie Zarząd Koła o ile nie przesłał sprawozdania na piśmie,
    informuje o miejscu jego wyłożenia do wglądu.

5. Walne Zebranie Koła PTTK jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział co najmniej
    połowa członków Koła. w przypadkach szczególnie uzasadnionych na odstępstwo
    od tej zasady może wyrazić zgodę Zarząd Oddziału, określając równocześnie swoją
    uchwałą nowy wymóg dla prawomocności Walnego Zebrania Koła.

§ 24


1. Walne Zebranie Koła może być zwołane także w okresie trwania kadencji:

    1) z inicjatywy Zarządu Koła,

    2) na wniosek Zarządu Oddziału,

    3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,

    4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Koła PTTK.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Walne Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła
    w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. w zawiadomieniu skierowanym do
    wszystkich członków Koła, Zarząd Koła podaje termin, miejsce, sprawy dla których
    zostaje zwołane oraz wnioskodawcę.

3. Do Walnego Zebrania Koła zwołanego w oparciu o ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio
    przepisy niniejszego regulaminu.

§ 25


1. Zarząd Koła kieruje działalnością Koła w okresie między Walnymi Zebraniami
    i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Koła oraz Zarządem
    Oddziału PTTK.

2. W skład Zarządu wchodzi 4 członków wybranych przez Walne Zebranie Koła:

    1. Prezes

    2. Wiceprezes

    3. Sekretarz

    4. Skarbnik

3. Zarząd Koła wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa,
    Sekretarza i Skarbnika.

§ 26


Prezydium kieruje działalnością Koła między posiedzeniami Zarządu Koła w zakresie ustalonym przez Zarząd Koła z wyjątkiem:

1. zwoływania Walnego Zebrania Koła,

2. uchwalania planów działania Koła oraz preliminarza budżetowego,

3. przyjmowania sprawozdań z działalności Koła oraz sprawozdań z realizacji
    preliminarza budżetowego.

§ 27


Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1. zwoływanie Walnych Zebrań Koła,

2. wykonywanie uchwał władz nadrzędnych PTTK, Walnego Zebrania Koła oraz uchwał
    własnych,

3. uchwalanie rocznych planów działania oraz preliminarza budżetowego,

4. zarządzanie majątkiem i funduszami Koła w granicach preliminarza budżetowego
    i zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału,

5. składanie sprawozdań z działalności Koła Zarządowi Oddziału oraz na Walnym
    Zebraniu Koła; przyjmowanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,

6. zapoznawanie się z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Koła oraz Komisji Rewizyjnej
    Oddziału PTTK; ustosunkowanie się do nich w możliwie krótkim czasie,

7. przyjmowanie członków zwyczajnych PTTK, wręczanie im w imieniu Zarządu
    Oddziału legitymacji członka PTTK, wydawanie "Kart Rabatowych PTTK",

8. aktualizowanie ewidencji członków PTTK w oparciu o przepisy Art. 16 ust. 1
    pkt 2 Statutu PTTK i niniejszego regulaminu,

9. organizowanie i ułatwianie członkom Koła uprawiania turystyki i krajoznawstwa
    we wszystkich formach; powoływanie Sekcji Specjalistycznych,

10. utrzymywanie stałych więzi organizacyjnej z członkami zwyczajnymi PTTK,
      zrzeszonymi w Kole,

11. organizowanie podstawowego kształcenia członków w zakresie wiedzy i umiejętności
      turystycznych i krajoznawczych,

12. propagowanie turystyki i krajoznawstwa, odznak turystyki kwalifikowanej
      i krajoznawczych, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami; szerzenie kultury,
      uprawiania turystyki,

13. zapewnienie członkom PTTK możliwie najlepszego przepływu informacji
      o działalności Koła oraz macierzystego Oddziału PTTK; informowanie
      o możliwościach korzystania ze zniżek organizacyjnych PTTK oraz dodatkowych
      przywilejach wynikających z posiadania "Karty Rabatowej PTTK",

14. współpraca z kadrą programową zrzeszoną w Kole przy realizacji zadań Koła,

15. występowanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału do ZG PTTK o wyróżnienia
      dla wybitnych działaczy Koła PTTK w ramach obowiązującego "Systemu wyróżnień
      członków i jednostek PTTK"

16. prowadzenie "Książki pracy Koła" stanowiącej podstawową dokumentację pracy
      Koła oraz innej jak np." Kroniki Koła"

17. prowadzenie dokumentacji finansowej Koła zgodnie z zasadami ustalonymi przez
      Zarząd Oddziału.

§ 28


1. Zebrania Zarządu Koła powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

2. Posiedzenie Zarządu Koła są protokołowane a podejmowane uchwały podpisywane
    i ewidencjonowane.

§ 29


Udział w zebraniach i pracach Zarządu Koła oraz jego Prezydium jest statutowym obowiązkiem wybranych członków Zarządu.

§ 30


1. Dla wykonania zadań, Zarząd Koła PTTK dokonuje podziału pracy wśród swoich
    członków.

2. Do najważniejszych zadań należy :

Prezesa:

1. reprezentowanie Koła wobec władz PTTK i na zewnątrz,

2. reprezentowanie Koła wobec Komisji Rewizyjnej Koła,

3. kierowanie działalnością Zarządu Koła; czuwanie nad prawidłowa realizacją
    podejmowanych zadań i uchwał,

4. ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu Koła ze szczególnym
    uwzględnieniem utrzymania więzi międzyorganizacyjnej i z członkami zrzeszonymi
    w Kole,

5. zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu i jego Prezydium; ustalanie
    tematyki posiedzeń i termin ich odbywania,

6. podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu,

7. podpisywanie uchwał Zarządu Koła oraz uchwał Prezydium,

Wiceprezesa:

1. zastępowanie Prezesa w czasie jego nieobecności,

2. kierowanie określonymi dziedzinami działalności, powierzonymi przez Zarząd / np.
    organizacja imprez turystyki kwalifikowanej; blokiem spraw dotyczących
    krajoznawstwa; sprawami organizacyjnymi i członkowskimi; organizacją szkolenia
    podstawowego członków; przepływem informacji; itp. /

3. przygotowanie materiałów na posiedzenie Zarządu i Prezydium w dziedzinach
    powierzonych przez Zarząd,

4. reprezentowanie Koła wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych
    pełnomocnictw,

Skarbnika:

1. nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkowej Koła,

2. reprezentowanie Koła-Klubu wobec władz PTTK i na zewnątrz w sprawach
    finansowych,

3. opracowanie preliminarzy budżetowych Koła oraz sprawozdań z ich wykonania,

4. podpisywanie uchwał Zarządu i jego Prezydium w sprawach finansowych
    i majątkowych,

5. zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Zarządem Oddziału,

6. współdziałanie z Sekretarzem Oddziału w zakresie wydawania legitymacji członka
    PTTK i "Kart Rabatowych PTTK",

7. prowadzenie ewidencji wpłat, wypłat kasowych i bankowych,

8. regulowanie wszelkich rachunków, zgodnie z uchwałami Zarządu i zatwierdzonym
    preliminarzem,

9. podpisywanie wraz z prezesem pism dotyczących spraw finansowych, nadzorowanie
    zabezpieczenia majątku Koła i majątku obcego powierzonego Kołu.

Sekretarza:

1. reprezentowanie Koła wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych
    pełnomocnictw,

2. przygotowanie posiedzeń Zarządu i jego Prezydium; współdziałanie w tym zakresie
    z Prezesem i pozostałymi członkami Zarządu,

3. protokołowanie posiedzeń Zarządu i jego Prezydium; ewidencjonowanie
    podejmowanych uchwał; czuwanie przy współudziale Prezesa nad ich realizacją,

4. przeglądanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej; podpisywanie wraz
    z Prezesem lub Wiceprezesem korespondencji wychodzącej,

5. prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych PTTK Koła i jej aktualizowanie,
    przygotowanie do wręczenia legitymacji członka PTTK i "Kart Rabatowych PTTK",

6. prowadzenie korespondencji z członkami zwyczajnymi PTTK w przypadku zalegania
    w opłacaniu składek członka PTTK; przygotowanie projektów uchwał Zarządu Koła
    w sprawie skreśleń,

7. prowadzenie "Książki pracy Koła" i innej dokumentującej działalność,

8. prowadzenie sprawozdawczości Koła i terminowe jej przekazywanie do Zarządu
    Oddziału.

§ 31


Uchwały Walnego Zebrania Koła oraz uchwały ich Zarządów mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału oraz uchwałami Władz Naczelnych PTTK i Władz Oddziału.

§ 32


1. Zarząd Koła może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadkach:

1. zaniechania działalności,

2. rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK,
    Statutu Oddziału oraz uchwał Władz PTTK,

3. naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym,

4. działania na szkodę PTTK.

2. Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Koła może być podjęta po
    wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła, chyba że nie złożyły
    one wyjaśnień w wyznaczonym terminie

3. W przypadku zawieszenia Zarządu Koła, Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy
    Zarząd Koła, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały
    zawieszenie oraz zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania Walnego
    Zebrania Koła, celem wyboru nowego Zarządu.

§ 33


Komisja Rewizyjna Koła PTTK.

1. Komisja Rewizyjna Koła jest społecznym organem kontrolującym działalność Koła
    PTTK, wybraną w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Koła w składzie
    3 członków.

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła należy:

    1) kontrola działalności programowej, organizacyjnej, finansowej i gospodarczej
        Zarządu Koła,

    2) dokonywanie analiz i ocen działalności Zarządu Koła, wydawanie zaleceń
        pokontrolnych,

    3) zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań Komisji Rewizyjnej Koła,

    4) na zebraniach sprawozdawczo - wyborczych składanie sprawozdań ze swej
        działalności oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla członków
        Zarządu Koła.

3. Komisja Rewizyjna Koła działa w/g zasad określonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

ROZDZIAŁ V
Majątek, fundusze i działalność gospodarcza Koła PTTK.

§ 34


1. Koło realizuje swoje zadania głównie w oparciu o środki finansowe uzyskane z:

    1) części składek członkowskich PTTK,

    2) wpisowego do PTTK,

    3) dodatkowych składek, o których mowa w ust. 2,

    4) dotacji, darowizn i innych świadczeń.

2. Koło może ustanowić i pobierać niezależnie od składki członkowskiej PTTK,
    dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność Koła. Wysokość tych
    składek uchwala Walne Zebranie Koła, które może upoważnić do tego także Zarząd
    Koła.

3. Przekazywanie przez podmioty zewnętrzne dotacji, darowizn i innych świadczeń na
    działalność Koła powinno odbywać się za pośrednictwem Zarządu Oddziału.

4. Zarząd Oddziału nie odpowiada za zobowiązania Koła powstałe bez zgody Zarządu
    Oddziału PTTK. Za tego rodzaju zobowiązania odpowiadają członkowie Zarządu
    Koła.

§ 351. Zarządzanie funduszami i majątkiem Koła oraz funduszami i majątkiem powierzonym
    Kołu winno odbywać się zgodnie z zasadami gospodarności, obowiązującymi
    przepisami prawa i uchwałami Zarządu Oddziału.

2. Wszystkie wpływy i wydatki związane z działalnością Koła winne być ujęte w całości
    w ewidencji finansowej Koła.

3. Majątek Koła jest majątkiem Oddziału i w przypadku rozwiązania Koła przechodzi
    na rzecz Oddziału, a o jego dalszym przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału,
    (z wyjątkiem przypadków o których mowa w ust. 4).

4. Majątek przekazany w użytkowanie Kołu w przypadku rozwiązania Koła, stanowi
    mienie przekazującego w użytkowanie.

5. W przypadku wydzielenia się Koła w samodzielny Oddział lub przejścia do innego
    Oddziału, jego majątek zostaje przekazany przez Oddział macierzysty na zasadzie
    porozumienia stron. Spory rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński PTTK.

ROZDZIAŁ VI
Rozwiązanie Koła PTTK.

§ 36


Rozwiązanie Koła, uchwała Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadku:

1. zaniechania działalności,

2. spadku liczby członków poniżej minimum określonego regulaminem Koła przez
    okres 1 roku,

3. wniosku uchwalonego przez Walne Zebranie Koła większością 2/3 głosów,
    przy obecności co najmniej 2/3 członków PTTK uprawnionych do głosowania.

§ 37


1. W przypadku rozwiązania Koła uchwałą Zarządu Oddziału na wniosek Walnego
    Zebrania Koła, likwidatorem Koła są członkowie jego Zarządu.

2. W przypadku rozwiązania Koła uchwałą Zarządu Oddziału, w przypadkach
    wymienionych w § 36 pkt. 1 i 2, likwidację aktywów pasywów Koła przeprowadza
    likwidator ustanowiony przez Zarząd Oddziału.

3. Koszty likwidacji Koła pokrywa się z majątku Koła PTTK a w przypadku jego braku,
    likwidator przeprowadza likwidację zgodnie z dyspozycjami Zarządu Oddziału PTTK.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe.

§ 38


1. Niniejszy Regulamin Koła Tychołazy zatwierdzony został przez Zarząd Oddziału PTTK
    uchwałą nr 1/2015 z dnia 05.01.2015r i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu Koła należy do Zarządu Koła
    i Oddziału PTTK.
Script logo